Board of Deacons

2019 to 2020
Body

Chiarman: Pu No Kham

Secretary: Pu Lal Dik

Treasurer: Pu John Thawng Lian

 

Media