Board of Deacons

2019 to 2020

  • Pu No Kham
    Chairman